Back

Modulet Shqip

Zgjidhni minimum dy module.

  1. Hyrje në profesionin e zdrukthëtarit dhe Mbrojtja në punë dhe ruajtja e mjedisit
  2. Prerja e materialeve drusore me makina dore
  3. Frezimi dhe dekorimi me makina dore
  4. Zumparimi I materialeve drusore
  5. Prerja e materialeve drusore me makina statike
  6. Rrafshimi, frezimi dhe torrnimi me makina statik

7. Programimi i pajisjeve CNC
8. Operimi me makina CNC
9. Ngjyrosja e materialeve drusore
10. Montimi i produkteve finale drusore
11. Realizimi i shërbimeve zdrukthëtarie ambulantive/mobile
12. Punët administrative dhe komerciale në zdrukthëtari